Menu dodatkowe

Wyszukiwanie

Dotacje na cele kościelne

W rozliczeniu za 2010 r. nadal odliczeniu od dochodu podlegają kwoty przekazanych darowizn na Kościół.

W rozliczeniu za 2010 r. nadal odliczeniu od dochodu podlegają kwoty przekazanych darowizn na Kościół. Nie każda darowizna może jednak dać prawo jej pełnego odliczenia. Tylko określone cele oraz kwoty darowizn pozwalają skorzystać z ulgi.

Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy jednak wyłącznie darowizn:
• na cele kultu religijnego,
•na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego.

Obie darowizny różnią się od siebie i podatnicy powinni zwracać uwagę nie tylko na to, z której z ulg korzystają, ale również czy poniesienie wydatku i otrzymanie darowizny zostanie prawidłowo udokumentowane.

1.DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO
Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele łącznie, a zatem suma darowizn na rzecz krwiodawstwa, kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego.

LICZYMY 6%
6% dochodu dotyczy wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika. Zatem łączna wartość darowizn przekazanych na cele:

• określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
• kultu religijnego,
• krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.22)), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy
nie może przekraczać kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

UWAGA:
Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny.
Do limitu nie wlicza się również 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

ILE MOZNA ZYSKAĆ?
Zależne jest to od dochodów podatnika oraz kwoty darowizny. Założyć można jednak, że przy najwyższym limicie darowizny, czyli 6% dochodu, o tyle właśnie obniżymy podstawę opodatkowania (czyli nasz dochód). W konsekwencji nasz podatek obliczany według pierwszego stopnia skali (18%) może obniżyć się maksymalnie o kwotę 18% z 6% dochodu danej osoby (dochód to kwota brutto wynagrodzenia po obniżeniu jej o koszty uzyskania przychodów; w celu obliczenia dochodu nie podlegają odliczeniu ulgi oraz składki ZUS).
Przy założeniu zatem, że po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu podatnikowi zostanie dochód 85.528 zł, to bez ulgi zapłaci on 14.839 zł 02 gr. Jeżeli skorzysta on z ulgi, to przy założeniu, że jego przychód roczny wyniósł 100 664,04 zł i poniósł standardowe koszty z umowy o pracę 1335 zł., to ustali on dochód (przychód – koszty) = 99 329,04 zł. Maksymalna darowizna mogłaby wynieść zatem 6% tej kwoty czyli 5959,74 zł co daje kwotę:
100 664,04 – 1335 (koszty uzyskania przychodu) - 13 801,04 (składki ZUS) – 5959,74 = 79 568,26 zł
Podatek wyniesie 18% tej kwoty czyli 14 332,28 zł. Faktyczny zysk podatnika wyniesie zatem 506,74 zł

2. DAROWIZNA NA CELE CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE
Innym rodzajem ulgi jest darowizna na kościół, ale nie na cele kultu, lecz charytatywno-opiekuńcze kościoła katolickiego. Darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.

A zatem:
Przelew: „na budowę kościoła” będzie darowizną na cele kultu religijnego – stosuje się ograniczenie do 6% dochodu, przelew „na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym” będzie darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła. Powyższego limitu nie stosuje się.

DAROWIZNY W PIENIĄDZU I NATURZE
Przekazana darowizna nie musi wpływać wyłącznie w pieniądzu. Darowizną na cele kultu religijnego może być również świadczenie w naturze, np. paleta cegieł na budowę kościoła. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Wartość darowizny ustala się według umowy, przy czym wartość ta nie może odbiegać od cen rynkowych. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy skoryguje cenę ustaloną przez strony umowy darowizny.

WYMAGANE DOKUMENTY
Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując wartość darowizny, wartość odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Powyższe dane wpisujemy do załącznika do deklaracji podatkowej – PIT-O – w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty, udostępnić go należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.
Natomiast sama wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (należy ją zatem uczynić w formie pisemnej, umowy zawartej z reprezentującym Kościół).

W przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego kwota równa darowiźnie jest zwolniona z opodatkowania u darczyńcy, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W tym przypadku jednak również należy wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując wartość darowizny, wartość odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres (załącznik PIT-O, część D oraz dane w deklaracji rocznej).
Oczywiście sprawozdania oraz pokwitowania nie dostarcza się łącznie z PIT-O i deklaracją roczną, są one konieczne w razie kontroli podatkowej.
Zakres danych koniecznych do wykazania w sprawozdaniu nie został ustalony ustawowo. Ważne jest, by sprawozdanie obrazowało, że kwota darowizny spełniła cel w niej zastrzeżony, by była wykorzystana na cele charytatywno – opiekuńcze, przy czym ważny jest zakres faktycznie wykonanych celów, podjętych czynności itp. Ogólne wskazanie celu, na jaki przeznaczono darowiznę, przez podanie - na cele charytatywno-opiekuńcze - nie spełnia wymogów ustawy, gdyż nie stanowi sprawozdania (por. wyrok NSA z dnia 29 października 2003 r., sygn. akt SA/Bd 2181/03).

ZWROT DAROWIZNY
Zwrot darowizny powoduje konieczność zgłoszenia tego faktu Urzędowi Skarbowemu. Obdarowany obowiązany jest przekazać tę informację Urzędowi Skarbowemu w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.
Zwrot powoduje utratę prawa do ulgi, a zatem konieczna jest korekta zeznania rocznego w zakresie tego zwrotu (jeżeli zeznanie już wysłano lub przekazano do urzędu skarbowego). Jeżeli zwrot darowizny nastąpił w trakcie roku (np. cegły na budowę kościoła okazały się niepotrzebne i powrotnie trafiły do podatnika) – podatnik nie ma prawa do korzystania z odliczenia.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki
data utworzenia: 2010-04-13
data modyfikacji: 2010-11-28
Źródło: http://www.pit.pl/darowizny-koscielne/index.php


PLANY NA 2011 r. (projekt wstępny)

CELE KULTU RELIGIJNEGO:
• Głowna inwestycja w 2010 r. – utwardzenie starobrukiem podjazdu do kościoła, dzwonnicy, kaplicy pogrzebowej oraz obejścia kościoła,
• porządkowanie Domu katolickiego i przygotowania do użytkowania przez grupy i wspólnoty parafialne oraz parafian i mieszkańców,
• Uporządkowanie strychu kościoła i ocieplenie (w miarę posiadania środków finansowych)
•Dokończenie prac remontowych na plebanii,

CELE CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE KOŚCIOŁA:
•Wsparcie biednych rodzin w okresie przedświątecznym (paczka świąteczna)
• „Wakacje z Bogiem” dla dzieci z ubogich rodzin,
• Wyprawka szkolna dla dzieci z rodzin wielodzietnych
• inne

----------------------------------------------------
Parafia pw. św. Marii Magdaleny
88-321 Kwieciszewo
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Mogilno
18 9065 0006 0060 0600 3896 0001
---------------------------------------------------
Za każdą darowiznę
w imieniu parafian
składam serdeczne
BÓG ZAPŁAĆ

ks. Krzysztof Prus
Administrator parafii

 [1] 

Powrót

Lumen.TV

  < 

Święta

Wtorek, XV Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń:
3506181

Zegar

Statystyki

Brak własnych statystyk

Sonda