Menu dodatkowe

Wyszukiwanie

Patronka naszej parafii i światyni - św.Maria Magdalena

 

Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali - "wieży ryb" nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Odtąd włącza się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujących z Nim ludzi.

Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła ich o tym. Potem sama wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom, że Chrystus żyje (Mk 16, 10; J 20, 18). Dlatego też jest nazywana apostola Apostolorum - apostołką Apostołów, a Kościół przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste wyznanie wiary. Wschód i Zachód, oddając hołd Magdalenie, obchodzą jej pamiątkę tego samego dnia - 22 lipca.

 

Nie wiemy, co św. Łukasz miał na myśli, kiedy napisał o Marii Magdalenie, że Pan Jezus wypędził z niej siedem złych duchów. Św. Grzegorz I Wielki utożsamiał Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, o której na innym miejscu pisze tenże Ewangelista (Łk 7, 36-50), jak też z Marią, siostrą Łazarza, o której pisze św. Jan, że podobnie jak jawnogrzesznica u św. Łukasza, obmyła nogi Pana Jezusa wonnymi olejkami (J 11, 2). Współcześni bibliści, idąc za pierwotną tradycją i za ojcami Kościoła na Wschodzie, uważają jednak, że imię Maria miały trzy niewiasty nie mające ze sobą bliższego związku. Dotąd tak w liturgicznych tekstach, jak też w ikonografii Marię Magdalenę zwykło się przedstawiać w roli Łukaszowej jawnogrzesznicy, myjącej nogi Pana Jezusa. Najnowsza reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia Marię Magdalenę od Marii, siostry Łazarza, ustanawiając ku ich czci osobne dni wspomnienia. Marię Magdalenę nieraz utożsamiano także z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.), która po nawróceniu miała żyć jako pustelnica nad Jordanem.

Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których od wieków licznie podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, jej relikwie miały zostać przeniesione z Efezu do Konstantynopola za cesarza Leona Filozofa (886-912). Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-1261), mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci. We Francji jest jeszcze jedno sanktuarium św. Marii Magdaleny, w La Saint Baume, gdzie według legendy miała mieszkać przez 30 lat w jaskini jako pustelnica i pokutnica, kiedy ją w dziurawej łódce na pełne morze wywieźli Żydzi.

 

Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych; Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów.

 

W ikonografii św. Maria Magdalena przedstawiana jest według tradycji, która utożsamiła ją z innymi Mariami. Ukazywana w długiej szacie z nakrytą głową; w bogatym książęcym wschodnim stroju lub jako pokutnica, której ciało osłaniają długie włosy; w malarstwie barokowym ukazywana bez odzieży lub półnago. Jej atrybutami są: dyscyplina, instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga - znak jej misyjnej działalności, naczynie z olejkiem, kadzielnica, gałązka palmowa, czaszka, włosiennica, zwierciadło.

 

       

Litanie do Św. Marii Magdaleny

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno

Rodząca się na nowo dla łaski - módl się za nami

Porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela

Olśniona miłosierdziem Jezusa

Zachwycona nauką Mistrza

Namaszczająca Jezusa miłością

Stojąca pod Krzyżem

Wspierająca Matkę Bolesną

Umacniająca wątpiących

Witająca Zmartwychwstałego

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Miłosierny Boże, który przez życie św. Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

* * *

 

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

 

O Jezu, który przyszedłeś na świat dla zbawienia grzeszników, zmiłuj się nad nami.

O Jezu, który nawróciłeś do siebie grzeszna Marie Magdalenę

O Jezu, który zraniłeś serce Marii Magdaleny żalem i miłością

O Jezu, który dopuściłeś Marię Magdalenę do swoich nóg w domu Szymona

O Jezu, który pozwoliłeś Magdalenie obmyć swe nogi łzami i włosami

O Jezu, który przyjąłeś od Magdaleny namaszczenie przed śmiercią

O Jezu, który broniłeś Magdalenę przed zarzutami faryzeusza

O Jezu, który odpuściłeś Magdalenie wszystkie jej grzechy

O Jezu, który natchnąłeś Magdalenę do pilnego słuchania Twych nauk

O Jezu, który pozwoliłeś Magdalenie być uczestniczką przy Swej Męce

O Jezu, który pierwszą Magdalenę przywiodłeś do Swego Grobu

O Jezu, który ukazałeś się Magdalenie po swym Zmartwychwstaniu

O Jezu, który przy Grobie dałeś się poznać Magdalenie słowem: Mario

O Jezu, który błogosławiłeś Magdalenę przed odejściem do nieba

O Jezu, który zapaliłeś Magdalenę gorliwością szerzenia Ewangelii

O Jezu, który obdarzyłeś Magdalenę mocą czynienia cudów

O Jezu, który przywiodłeś Magdalenę do zamiłowania pustyni

O Jezu, który przyjąłeś srogą pokutę Magdaleny

O Jezu, który odpuściłeś Magdalenie grzechy młodości

O Jezu, który obdarzyłeś Magdalenę pociechą duszy

O Jezu, który przyjąłeś do swej chwały pokutującą Magdalenę

O Jezu, który dałeś Magdalenę za wzór dla pokutujących

O Jezu, który rozsławiłeś po świecie imię Magdaleny

O Jezu, który dałeś Magdalenę grzesznikom za patronkę

O Jezu, który otworzyłeś Swe Najświętsze Serce dla wszystkich grzeszników

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Maria Magdalena obrała najlepszą cząstkę.

Której na wieki nie będzie pozbawiona.

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, prosimy Cię pokornie, niech nas wspomaga przed Tobą wstawiennictwo św. Marii Magdaleny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

 

* * *

 

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże...

Duchu Święty, Boże...

Święta Trójco, Jedyny Boże...

Święta Maryjo, Matko Boża, - módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno..

Rodząca się na nowo dla łaski Bożej ....

Patronko pokutujących grzeszników ....

Niewiasto ewangeliczna ...

Niewiasto żyjąca miłością wdzięczności za uzdrowienie z niemocy..

Uczennico Chrystusa Pana, porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela ....

Uczennico zawsze gotowa spełniać Boże polecenia ...

Niewiasto pełna szczerych uczuć i gotowa do wszelkich poświęceń ...

Wierna niewiasto, umacniająca wątpiących .....

Apostołko Apostołów, zachwycona nauką Mistrza ...

Duszo oddana kontemplowaniu i przeżywaniu Bożej obecności ..

Nauczycielko prostoty i ofiarności w obliczu Boga ...

Uprzywilejowany świadku zmartwychwstania ...

Zwiastunko wielkanocnej radości ....

Któraś bezgranicznie Bogu zaufała...

Któraś została uwolniona przez Chrystusa z opętania przez złego ducha...

Któraś umiłowała życie na pustyni srogo pokutując....

Któraś z wdzięczności do Chrystusa-wyzwoliciela poszła za Nim bez wahania i podziału serca...

Któraś wyróżniała się towarzysząc Panu w Jego wędrówkach ...

Któraś najtroskliwiej odgrywała rolę przewodnią w świecie niewiast ...

Któraś nie odstępowała Jezusa podczas Jego świętej Męki...

Któraś za Nauczycielem dotarła aż na Golgotę ...

Któraś stojąc wytrwale pod Krzyżem wspierała Matkę Bolesną ....

Któraś wraz z innymi zdejmowała Najświętsze Ciało Jezusa z krzyża...

Któraś pospieszyła pierwsza z posługą w niedzielny poranek do grobu Chrystusa...

Któraś oczekiwała ze łzami miłości Zmartwychwstania Chrystusa...

Któraś nazwała Jezusa swoim Mistrzem i Panem...

Któraś zasłużyła jako pierwsza widzieć chwalebnego Chrystusa ...

Któraś odsłoniła głębię i niepodzielność swojej miłości Boga ...

Któraś oznajmiła Apostołom tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa...

Któraś zasłużyła widzieć Chrystusa jako Zwycięzcę wstępującego do nieba...

Któraś gorliwie głosiła ewangelię Chrystusa

Któraś towarzyszyła świętemu Janowi do Efezu i stamtąd odeszła do nieba ...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

"Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła."

 

P: Módl się za nami, Święta Mario Magdaleno.

 

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa Zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

* * *

Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prośby tych, którym patronujesz,

zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego

a jeśli są zgodne z wolą Bożą, wyproś ich spełnienie,

abyśmy trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu

po życiu doczesnym, otrzymali wieniec chwały.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Lumen.TV

  < 

Święta

Środa, XI Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera

Blok reklamowy

Licznik

Liczba wyświetleń:
3490873

Zegar

Statystyki

Brak własnych statystyk

Sonda